Kategorie
Nowości
Informacje
Płatności obsługuje

REGULAMIN

REGULAMIN

Podkreślamy, że każdy konsument ma prawo negocjacji wszelkich postanowień niniejszego regulaminu przed zakupem (w drodze pisemnych, indywidualnych negocjacji), a niniejszy regulamin można również pobrać w formie PDF!

 

Regulamin jest obowiązkiem Ustawowym, ale każdy klient jest podstawą naszej działalności, dlatego zawsze będziemy się starać aby do skutku zadowolić naszego klienta!

 

Do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. mają zastosowanie normy prawne z przed nowelizacji prawa konsumenckiego.

 

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer,  Opera, Mozifla Firefox lub Safari

 

Rozdział I Przepisy ogólne

 • 1

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują każdego ale też nas jako sprzedawcę.

 • 2

Sprzedawcą kodeksów jest F.H.U.SOWEX I (mgr Adam Marzycki) z siedzibą w Bytomiu ul. Krzywoustego 8/6

NIP 6262388304, która jest płatnikiem VAT i każdy klient na życzenie otrzyma fakturę VAT (wszystkie podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej).

 • 3

Każdy klient dokonujący zakupu, rejestracji lub logowania się w naszej firmie wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych (chyba, że przy rejestracji postanowi inaczej), a F.H.U.SOWEX I nie będzie udostępniała tych danych osobom trzecim.

Oczywiście dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu umowy są usuwane. Każdy ma prawo dostępu do własnych danych osobowych!

Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu I nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

 

 • 4

Kopiowanie naszych nagrań jest dozwolone tylko do własnego użytku (np. aby przegrać pliki na odtwarzacz MP3 lub telefon komórkowy).

Zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej jest udostępnianie tych plików innym osobom lub upowszechnianie ich, nawet w celach niezarobkowych.

 

(Przypominam o Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Zabronione jest również udostępnianie osobom trzecim kodu lub linku do ściągnięcia pliku z naszej strony - dlatego też liczba pobrań i czas jest ograniczona do czterech prób oraz czterech dni.

 

 

Rozdział II Rejestracja

(która nie jest obowiązkowa)

 

 • 1

Osobą rejestrująca się lub logującą się na naszych stronach powinny być jedynie osoby pełnoletnie mające pełno zdolność do czynności prawnych

 

 • 2

Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.

 

 • 3

 

Każda osoba przy rejestracji jest zobowiązana do wpisywania swoich prawidłowych danych, a F.H.U.SOWEX I zobowiązuje się nie udostępniać je osobom trzecim.

 

 

Rozdział III Zamówienia, płatności, dostawa, reklamacje i zwroty

 

 • 1

 

Aby zamówić wybrany produkt z naszych stron nie trzeba się rejestrować lub logować.

Wystarczy kliknąć na wybrany produkcie dodając go do koszyka.

Potwierdzenie w naszym systemie informatycznym zamówienia lub potwierdzenie wysłane drogą internetową jest przyjęciem oferty zgodnie z naszym regulaminem w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i strony musza się wywiązać z umowy pod rygorem odpowiedzialności za nie wywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z zobowiązania.

Należy pamiętać aby wybrać, czy chce się otrzymać np. kodeks do ściągnięcia bezpośrednio z naszej strony, czy też kodeks nagrany na nośnik CD (format MP3 z plikami podzielonymi na rozdziały) – każdy kto wybiera kodeks nagrany na CD musi doliczyć do ceny towaru koszt wysyłki 8zł brutto, a także liczyć się, że stan prawny danego kodeksu będzie aktualny na dzień 1 marca 2012 r..

W przypadku wybrania kodeksu w formie pliku ściąganego bezpośrednio naszej strony kosz wysyłki = 0zł

 

 • 2

 

W przypadku klientów nie będących konsumentami, po dokonaniu zakupu należy dokonać zapłaty za towar wpłacając przedpłatę na nasze konto (proponujemy szybką i dogodną formę za pomocą dotpay).

Wzory regulaminów wysyłamy jedynie drogą elektroniczną!

 

 • 3

 

Po dokonaniu wpłaty każdy klient w ciągu 48h od chwili zaksięgowania na naszym koncie gotówki otrzymuje na swoją skrzynkę e-mailową link lub kod do ściągnięcia wybranych produktów z naszej strony i plik z kodeksem należy pobrać, oraz zapisać na własnym nośniku w ciągu 4 dni od chwili zmiany statusu - ilość prób pobrania jest ograniczona do czterech (w wyjątkowych przypadkach związanych z awaria systemu lub dniem świątecznym maksymalny czas w którym klient otrzymuje ww. link lub kod to 96h). W przypadku wyboru formy płatności poprzez system "dotpay" pliki można pobrać bezpośrednio po dokonaniu zapłaty i należy je pobrać w terminie do 4 dni od chwili dokonania płatności - nie trzeba czekać na mail z informacją o zmianie statusu zamówienia.

Jeżeli klient wybiera formę kodeksu na CD płyta lub płyt zostaną mu wysłane na adres który wskaże w ciągu 72h od chwili zaksięgowania gotówki na naszym koncie przesyłką polecona za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

 • 4

 

Każdemu klientowi przysługują prawa i obowiązki o których mowa w Ustawie o prawach konsumenta (w tym prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni) oraz prawa i obowiązki zgodnie z kodeksem cywilnym w tym z uwzględnieniem rękojmi, stosownie do danego rodzaju sprzedaży / zakupu.

W przypadku odstąpienia od umowy wystarczy dostarczyć nam swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu o umowy (wzór oświadczeni przedstawiamy poniże).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • 5

 

W przypadku reklamacji lub zwrotów a także chęci wysłania innego pisma prosimy kierować je na adres siedziby F.H.U.SOWEX I podany w rozdziale I § 2.

Jeśli ktoś ma wątpliwości co do nagrania lub jakości, prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia, a nadto przypominamy, że dzięki wykorzystaniu syntezatora mowy nasze pliki są szybko dostosowane do aktualnych stanów prawnych (nie jest to tzw. żywy lektor).

 

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 

 • 1

 

Regulamin www.kodeksymp3.pl i www.mp3kodeksy.pl obowiązujący od 01.02.2011 r.

(wszelkie zmiana postanowień regulaminu nastąpią z odpowiednim wypowiedzeniem dotychczasowych warunków i nie będą dotyczyły umów zawartych przed zmianą regulaminu).

 

 • 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie kodeks cywilny, jednak przypominamy, że każdy konsument może z nami w drodze negocjacji pismenych uregulować poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 • 3

 

W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowan ie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ")

 

 • 4

 

 W przypadku sporów Sądem właściwym będzie Sąd zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a w przypadkach, w których prawo daję autonomię stronom umowy, będzie Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: F.H.U. SOWEX I 41-905 BYTOM UL. B. KRZYWOUSTEGO 8/6

 

          

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

 

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………….;

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

 

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….;

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data …………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

Kontynuuj
Koszyk
...jest pusty

Zobacz
Bestsellery
Promocje
array(2) { ["main_title"]=> string(10) "ciasteczka" ["main_description"]=> string(246) "Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce." }
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.